Privacy

Versie 1.1

Het Pantein Extra Voordeelplein is een product van Touch Promotions B.V. dat onderdeel is van Touch Network B.V., handelend onder de naam “Touch Incentive”. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via panteinextra.touchtickets.nl worden verwerkt. Via deze privacyverklaring geven wij u inzicht in wat we met uw persoonsgegevens doen en hoe we dat veilig doen.

Contactgegevens
Touch Promotions B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam, Nederland.
Email: privacy@touchincentive.com

Welke persoonsgegevens van u verwerken we?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt


Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u gebruik te laten maken van de voordelen voor uit en thuis. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens als u ons een vraag of verzoek doet toekomen.

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we uw persoonsgegevens?
Als u bezitter bent van een Pantein Extra Voordeelplein code verwerken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben gedurende de geldigheidsperiode van uw Pantein Extra Voordeelplein code. Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u bezitter bent van een Pantein Extra Voordeelplein code verwerken we uw persoonsgegevens gedurende de geldigheidsperiode van uw Pantein Extra Voordeelplein code. Als u ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat u ons vertelt. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. We zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken. Dat zijn zogenaamde “functionele cookies”. Hiervoor is geen toestemming vereist. Ook gebruiken we Google Analytics cookies om inzage te verkrijgen in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers van het Pantein Extra Voordeelplein. De instellingen van Google Analytics zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is eveneens geen toestemming vereist.

We gebruiken geen andere cookies zoals bv. re-marketing cookies om een profiel van u op te bouwen. Hiervoor zou wel toestemming van de bezoeker van de website vereist zijn.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.com. We kunnen u vragen om een bewijs van identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.com.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch Incentive tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die u hebben doorgezonden naar panteinextra.touchtickets.nl. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kunt u een klacht over ons indienen?
Bent u niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als u ons dat vertelt via privacy@touchincentive.com. Maar u heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?
Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com.